Odpověď Evropské komise na naše obavy ze zneužití koronaviru „Novými pořádky“

Klub na obranu demokracie zaslal na konci dubna vedoucím představitelům EU na vědomí naše prohlášení „Boj s pandemií nesmí být záminkou pro likvidaci demokracie“ s prosbou, aby věnovali situaci u nás pozornost. Nyní nám přišla odpověď z úřadu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, konkrétně z odboru pro základní práva a právní stát. Odpověď zveřejňujeme v plném znění v českém překladu i v originále.

Vážený pane Doležale,

děkuji Vám za Váš dopis z 27. dubna paní předsedkyni Komise von der Leyenové, který mi byl předán, abych na něj odpověděla.

Ve Vašem dopise představujete Klub na obranu demokracie, jehož jste předsedou. Dále nám předáváte vyjádření Klubu k opatřením, která byla přijata v kontextu současné krize za účelem potlačení pandemie nemoci COVID-19. Zvláště vyjadřujete pochybnosti nad jistými poměrně přísnými opatřeními, která přijaly české úřady, jako např. uzavření hranic a povinnost nosit roušky. Kromě toho uvádíte, že některá tato opatření, případně způsob jejich realizace mohou znamenat ohrožení demokracie, právního státu a základních práv. Váš dopis i prohlášení jsme si pozorně přečetli a Vaše pochybnosti jsme vzali na vědomí.

Evropská komise podporuje úsilí členských států včetně České republiky o zachování právního státu. V našem sdělení s titulem „Posilování právního státu v rámci Unie – Akční plán“ (v češtině najdete tento dokument ZDE – pozn. red.) vyložila Komise další konkrétní opatření, jimiž by měla být posílena schopnost Unie podporovat a zachovávat právní stát.

Nadto vyhlásila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svých politických instrukcích vytvoření celkového mechanismu dodržování právního státu pro celou EU, v jehož rámci má být Evropskou komisí prováděno objektivní každoroční zpravodajství. Cílem je projevovat větší citlivost pro vývoj ve všech členských státech, tj. i v České republice, a nepřipustit, aby takové problémy vůbec vznikaly. První roční zpráva o stavu právního státu je jednou z ústředních iniciativ pracovního programu Komise pro rok 2020.

Pokud jde o nouzová opatření, přijaly četné vlády v Evropské unii v uplynulých týdnech opatření, jež mají zvládnout zdravotní krizi, kterou rozpoutalo propuknutí pandemie COVID-19. Žijeme v mimořádné době a členské státy musí mít k dispozici nástroje nutné k tomu, aby mohly jednat rychle a účinně a chránit veřejné zdraví. Nouzová opatření musí však být bezpodmínečně omezena na poměrné minimum, časově limitována a musí odpovídat ústavněprávním zárukám a evropským a mezinárodním standardům. Nadto musí vlády zaručit, že ta opatření podléhají pravidelné demokratické nebo parlamentní kontrole.

Evropská komise aktivně dohlíží na nouzová opatření, která jsou podniknuta v jednotlivých členských státech, a to i na česká opatření. Tento dohled se vztahuje i na dopad opatření na státoprávní oblast, na základní práva i na právo EU.

Protože jsme vstoupili do nového období, kdy se opatření k ochraně veřejného zdraví budou krok po kroku uvolňovat, měly by vlády postupně rušit všeobecná nouzová opatření včetně případných z toho plynoucích mimořádných kompetencí. Přinejmenším by nyní měla tato opatření ustoupit opatřením orientovaným na konkrétní cíl a méně intenzivním, při nichž jsou zaručeny principy právního státu, základní práva a demokratické hodnoty. Komise přísně dbá na to, aby byla řádně zrušena zejména nouzová opatření, jež se dotýkají základních práv a demokratických hodnot.

Mohu Vás ujistit, že Komise vystupuje rozhodně v zájmu dodržování státního práva v Evropské unii a používá k tomu všech prostředků, které má k dispozici.

S přátelským pozdravem

Niovi Ringou

Originál dopisu v němčině je k dispozici ZDE.

Prohlášení Klubu na obranu demokracie „Boj s pandemií nesmí být záminkou pro likvidaci demokracie“ najdete ZDE.

Pokud Vám činnost KOD připadá prospěšná a souhlasíte s našimi stanovisky, prosíme, přispějte nám na pořádání veřejných debat. Přispět můžete na účet 2600479704/2010. Význam pro nás mají i drobné dary, tak jako má význam drobná politická práce.